مطالب پیشنهادی از سراسر وب

» تکرار در زبان انگلیسی

تکرار در زبان انگلیسی

A few times
 چند بار

All day
 تمام روز

Almost always
 تقریبا همیشه

Almost never
تقریبا هرگز

Always
 همیشه

At times
 گاهی اوقات

Constantly
 بطورمداوم

Continuously
بطور پیوسته

Daily
 روزانه

 

Every hour
هرساعت

Every now and then
 هر از گاهی

Every third day
 سومین روز هر هفته

Every two months
 هر دو ماه یکبار

Every week
 هر هفته

Four times
چهاربار

Frequently
 اغلب

Generally
 عموما

Hardly ever
 خیلی بندرت

Hourly
ساعتی

Many times
 بدفعات

Monthly
ماهیانه

Most times
اکثر اوقات

Nearly always
تقریبا همیشه

Never
هرگز

Normally
بطور طبیعی

Not often
نه زیاد

Occasionally
بندرت


Off and on
 گاهی اوقات

Often
اغلب

Once
یک بار

Once in a blue moon
خیلی بندرت

Once in a while
 هر از گاهی

Quite often
 بدفعات زیاد

Rarely
 بندرت

Regularly
 مرتب

Seldom
 بندرت

Several times
 چندین بار

Sometimes
 گاهی اوقات

Twice
 دوبار

Usually
 معمولا

Very often
 خیلی زیاد، به دفعات

Weekly
هفتگی

Yearly
سالیانه

وبلاگ فان زبان - funzaban

فرم ارسال نظر  ساخت وبلاگ تبلیغاتی  


آخرین مطالب این وبلاگ

آخرین مطالب مجله


رپورتاژ آگهی دائمی در بلاگسازان با 3 لینک فالو رپورتاژ آگهی دائمی در بلاگسازان با 3 لینک فالو مشاهده